Posts

Showing posts from June, 2017

Imbalelwano Yasesidlangalaleni Ebhekiswe KuMama uWinnie Madikizela-Mandela

Kukho igama elincinci elidelekayo kodwa ligama elibaluleke kakhulu. Ngaphandle kwalo elo gama asikwazi ukuba nobuntu ngokupheleleyo: eli gama ndithetha ngalo lithi enkosi. Le mbhalelwano yeyokwenza umbulelo ongazenzisiyo kuwe ngenxaxheba yakho, nomsebenzi wakho, nokuzinikezela kwakho ngendlela engumangaliso kumsebenzi wokukhulula abantu abamnyama emakhamandeleni ocinzelelo. Ndikhule igama lakho lisemlonyeni ekhaya. Kodwa ukubaluleka kwakho nomsebenzi wakho ndakuqaphela mhla ndabuya esikolweni ndafika umama ethe ntsho kumabonakude ebukele iTRC (Truth and Reconciliation Commission): imini yakho yokutshutshiswa. Kwakunzima nokuthetha ndlela le umama wayemamele ngayo. Ngalo mini ndayiqonda ukuba ukhona undonakele kweli lizwe. Yaye oku kuye kwagxininiswa mhla ndibukele umboniso bhanya-bhanya ngobomi bakho. Ndibamba ngazo zoz'bini ngokuzidina kwakho emva kwale minyaka ingaka wasibalisela elakho icala. Ndibukele ngomdla yaye ndayiqonda ukuba ngaphandle komboniso bhanya-bhanya obonisa ubomi…

Bantu women on the move: finding Ellen Pumla Ngozwana in 'The Bantu World'

Recently I was searching for clues about Noni Jabavu’s life and I stumbled upon the pages of the 1935 edition of The Bantu World. I became intrigued by the representation of black women in the newspaper through a series of articles under the title “Bantu women on the move”. By exploring the archives of The Bantu World black women’s multiple identities begin to emerge providing an answer to the question posed by Nomboniso Gasa in the book Women in South African History: “Where are black women, their multiple voices and multiple forms of self-representation, which are often far from the ‘heroic’ subject and more along the lines of fighting for survival and struggling for dignity and self-expression?”
It is important to contextualize The Bantu World and its significance during the 1930s. In Les Switzer’s Bantu World and the origins of a captive African commercial press in South Africa, hedescribes the context of a reading culture in the 1930s by stating that “literate Africans constituted…